نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 گروه آموزشی حسابداری، دانشگاه گیلان، ایران.

چکیده

درک عملکرد شرکت‌ها و بهبود آن همیشه و در همه زمان‌ها مورد توجه بوده است. یکی از راه‌هایی که می‌تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد، توانایی مدیران است. از این‌رو توانایی‌های مدیران را میتوان عاملی مؤثر بر ارزش و عملکرد شرکت دانست که سبب شده نقش مدیران بیشتر موردتوجه قرار گیرد. این پژوهش به بررسی رابطه بین توانایی مدیران و عملکرد شرکتها در بازار سرمایه ایران می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده بورس تهران در بازه زمانی 1395 لغایت 1400 بوده است. آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شد. تعداد 115 شرکت انتخاب شد. برای اندازه گیری متغیر توانایی مدیران از مدل دمیرجان و همکارتن (2013) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین بین توانایی مدیران با عملکرد شرکت با معیار (ROE) و (ROA) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما توانایی مدیران با عملکرد شرکت مبتنی بر معیار بازار (RET) رابطه معناداری وجود نداشت. نتایج پژوهش نشان داد در بازار سرمایه ایران معیار بازار به علت شرایط اقتصادی نمی‌تواند معیار دقیقی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The managerial ability and the firms performance: a case study of Iran's capital market

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Daryaei 1
  • Seyyed Mohammad Moshashaei 2

1 Department of Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

2 Department of Accounting, University of Guilan, Iran.

چکیده [English]

Understanding the performance of companies and improving it has always been of interest. One of the ways that can affect it is the ability of managers. Therefore, the abilities of managers can be considered as an effective factor on the value and performance of the company, which has caused the role of managers to be considered more. This research examines the relationship between the ability of managers and the performance of companies in the capital market of Iran. The statistical population of the current research was the companies admitted to the Tehran Stock Exchange in the period from 2016 to 2021. The research hypothesis was tested using multivariate regression. 115 companies were selected. The model of Demerjian et al. (2013) was used to measure the ability variable of managers. The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between the ability of managers and the company's performance with (ROE) and (ROA) criteria. There was no significant relationship between the ability of managers and the performance of the company based on the market criteria (RET). The results of the research showed that in the Iranian capital market, the market criterion cannot be an accurate criterion due to the economic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial ability
  • Firm'؛ s performance
  • ROA
  • ROE