مدیر مسئول


سید مهدی حسینی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
قائم مقام مدیرعامل بانک سپه

  • hosseinigmail.com

سردبیر


سیداحمدرضا جلالی نائینی گروه برنامه‌ریزی سیستم‌ها و علوم اقتصادی، موسسه مطالعات مدیریت و برنامه‌ریزی، ایران.

اقتصاد

  • ahmad_jalalihotmail.com

مدیر علمی و اجرایی


سید احمد عدالت پناه دانشیار؛ گروه ریاضی کاربردی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

ریاضی کاربردی

مدیر داخلی


سید حسین اورعی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.
رئیس گروه راهبری اداره کل مطالعات راهبردی و آینده پژوهی بانک سپه.

مدیریت

  • oreeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسن تهرانیان استاد،دانشکده مدیریت، کالج بوستون، آمریکا

  • tehranihbc.edu

اعضای هیات تحریریه


اکبر عالم تبریز استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی و فنآوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


سید مهدی برکچیان دانشیار، گروه اقتصاد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ایران.

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


بهمن بنی‌مهد استاد، گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

حسابداری، مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


جمشید صالحی صدقیانی استاد، گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.

اقتصاد

  • salehisedkianiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدجعفر تارخ استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


آذر کفاش پور استاد، گروه مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مدیریت

  • memarzadehaihe.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا تقی زاده یزدی دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مدیریت

  • mrtaghizadehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عرفان بابایی تیرکلایی استادیار؛ گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایستینیه، استانبول، ترکیه.

مهندسی صنایع

  • erfan.babaeeistinye.edu.tr

اعضای هیات تحریریه


علی سرورخواه استادیار: گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

تحقیق در عملیات (رویکردهای ساختاردهی به مساله)

اعضای هیات تحریریه


میثم کاویانی استادیار؛ گروه مالی و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

مدیریت مالی

مدیر فنی


جواد پورقاسم دانشجوی دکتری، گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

شبکه‌های توزیع شده کامپیوتری