نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف کلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران موجود و بالقوه، وام‎دهندگان و سایر ذینفعان سازمان مفید واقع می‎شود. صورتهای مالی به تنهایی در دستیابی به این هدف موفق نیستند، چرا که آن‌ها تنها اطلاعات عددی مربوط به رویدادهایی را نشان می‌دهند. اما امرزوه پژوهشگران علاقه‎مند به مطالعه کیفیت اطلاعات در مورد ریسک‎های افشا شده در گزارش های سالانه هستند. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرکیفیت حسابرسی بر سطح افشای ریسک در گزارشگری سالانه است. دوره زمانی پژوهش بین سال‎های 1392 تا 1400 برای 119 شرکت است. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از آزمون‎ رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می‎‎‎دهد که شاخص کیفیت حسابرسی حق‎الزحمه حسابرس و تداوم انتخاب حسابرس در فاصله اطمینان 99 درصد و تخصص حسابرس در فاصله اطمینان 95 درصد بر سطح افشای ریسک در گزارشگری سالانه تأثیر معناداری دارد، به طوری که اثر حق‎الزحمه حسابرس و تخصص حسابرس مثبت و تداوم انتخاب حسابرس منفی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Audit Quality and Risk Disclosure Level in Annual Reporting (Evidence from the Tehran capital market)

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Emami 1
  • Seyed Fakhreddin Fakhrehosseini 2

1 Master of Accounting, Islamic Azad University

2 Department of Accounting, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

The overall purpose of financial reporting is to provide information that is useful to existing and potential investors, lenders, and other stakeholders of the organization. Financial statements alone do not succeed in achieving this goal because they only show numerical information about events. But most researchers are interested in studying the quality of information about the risks disclosed in annual reports. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of audit quality on the level of risk disclosure in annual reporting. The research period is from 2014 to 2021 for 119 Firms. Multiple regression test was used to analyze the data. The results show that audit fee and audit Tenure at 99% confidence interval and auditor expertise at 95% confidence interval have significant effect on the level of risk disclosure in annual reporting, so that the effect of audit fee and audit specialization was positive and the continuity of the audit Tenure was negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Risk Disclosure
  • Reporting