نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت و تجارت بین‌الملل، دانشگاه اوکلند، نیوزلند.

چکیده

شفافیت اطلاعات مالی، همواره به‌عنوان یکی از موثرترین متغیر‌ها در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. علی‌رغم این موضوع مدیران به‌عنوان مسئول تهیه صورت‌های مالی، همواره انگیزه دارند تا برای حفظ منافع خود به تحریف اطلاعات مالی بپردازند. ازجمله اقدامات مدیران که به شفاف نبودن اطلاعات مالی منجر می‌شود، مدیریت یا دست‌کاری سود است. در فرآیند مدیریت سود، مدیران سعی می‌کنند اخبار منفی را در داخل شرکت انباشت کرده، آن را افشا نکنند. هنگامی‌که این توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج خود می‌رسد، به‌یک‌باره وارد بازار شده و به سقوط قیمت سهام منجر می‌شود. هم‌چنین حسابرسان سطح بالا می‌توانند با ایفای نقش به‌عنوان مکانیزم دستگاه حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینه‌های نمایندگی، ریسک سقوط را کاهش دهند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عدم شفافیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط سهام است. به این منظور اطلاعات شرکت‌ها در فاصله زمانی 10 ساله از 1391 تا 1400 بررسی و 113 شرکت انتخاب شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای روش تحلیل لجستیک و داده‌های پنلی صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که عدم شفافیت گزارشگری مالی بر ریسک سقوط سهام تاثیر مثبت و معنادار دارد و کیفیت حسابرسی بر ریسک سقوط سهام تاثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lack of financial reporting transparency, audit quality, risk of stock fall

نویسنده [English]

  • Bardia Khalilian

Department of Management and International Business (MIB), University of Auckland, New Zealand.

چکیده [English]

The transparency of financial information has always been propounded as one of the most effective variables to determine the investment strategy in the financial markets. In spite of this subject, managers as those who are responsible for preparing financial statements have always motivation to distort financial information for the purpose of protecting their interests. Among the actions of managers leading to the lack of transparency of financial information is the management or manipulation of earnings in the earnings. The purpose of this research is to investigate the effect of the lack of transparency of financial reporting and audit quality on the risk of falling stocks. For this purpose, the information of the companies in a timespan of 10 years ranged from 2012 to 2022 was examined and 113 companies were selected. In order to test the hypotheses of the research, multivariate regression method based on logistic analysis method and panel data has been used/conducted. The results suggest that the lack of transparency of financial reporting has a positive and significant effect on the risk of crash stocks, and the quality of auditing has a negative effect on the risk of crash stocks. management process, managers try to accumulate the negative news inside the firm and not to disclose it. When this mass of accumulated bad news reaches it's peak, it will suddenly enter the market and cause the stock price to fall. Also, high level auditors can reduce the risk of crash by playing a role as a mechanism of corporate governance system to reduce agency costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lack of transparency of financial reporting
  • Audit quality
  • Risk of crash stocks
[1]      Fuerman, R. D. (2006). Comparing the auditor quality of arthur andersen to that of the big 4. Accounting and the public interest, 6(1), 135–161. DOI:10.2308/api.2006.6.1.135
[2]      Tabatabaei, S. Z., Hashemi, S. A., & Amiri, H. (2020). The effect of risk disclosure and its types on the risk of falling stock prices. Accounting developments, 12(2), 133–171.
[3]      Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of financial economics, 94(1), 67–86. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.003
[4]      Chen, J., Hong, H., & Stein, J. C. (2001). Forecasting crashes: trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. Journal of fnancial economics, 61(3), 345–381. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(01)00066-6
[5]      Ittonen, K. (2012). Market reactions to qualified audit reports: research approaches. Accounting research journal, 25(1), 8–24. DOI:10.1108/10309611211244483
[6]      Robu, M. A., & Robu, I. B. (2015). The influence of the audit report on the relevance of accounting information reported by listed Romanian companies. Procedia economics and finance, 20, 562–570. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00109-4
[7]      Nair, R., Muttakin, M., Khan, A., Subramaniam, N., & Somanath, V. S. (2019). Corporate social responsibility disclosure and financial transparency: evidence from India. Pacific-basin finance journal, 56, 330–351. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.06.015
[8]      Shah Moradi, N., & Tabatabaei Nesab, Z. (2021). Investigating the impact of audit quality on the relationship between economic uncertainty and profit management caused by accruals in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial accounting research, 13(1), 67–86. DOI:10.22108/FAR.2021.125552.1683
[9]      Kothari, S. P., Shu, S., & Wysocki, P. D. (2009). Do managers withhold bad news. Journal of accounting research, 47(1), 241–276. DOI:10.1111/j.1475-679X.2008.00318.x
[10]    Kothari, S., Kothari, S., Ramanna, K., Ramanna, K., Skinner, D. J., & Skinner, D. J. (2009). What should GAAP look like? A survey and economic analysis. https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/66935
[11]    Ajinkya, B., Bhojraj, S., & Sengupta, P. (2005). The association between outside directors, institutional investors and the properties of management earnings forecasts. Journal of accounting research, 43(3), 343–376.
[12]    Dhaliwal, D., Huang, S., Khurana, I. K., & Pereira, R. (2014). Product market competition and conditional conservatism. Review of accounting studies19, 1309-1345.
[13]    Imeni,  M., Arad, H., & Amiriyan, F. (2020). Inventory and audit fees: a puzzle. Financial accounting knowledge, 7(4), 179–210. DOI:10.30479/jfak.2021.13851.2730
[14]    Chae, S. J., Nakano, M., & Fujitani, R. (2020). Financial reporting opacity, audit quality and crash risk: evidence from Japan. Journal of asian finance, economics and business, 7(1), 9–17.
[15]    Foroughi, D., Amiri, H., & Mirzaei, M. (2011). The effect of the lack of transparency of financial information on the risk of the future fall of the stock price in accepted companies. Financial accounting studies, 3(4), 15–40.
[16]    Darabi, R., Chenari Boket, H., & Mahmoudi Khatami, M. (2016). The effect of industry expertise, audit tenure and auditor independence on stock price decline. Researches of financial accounting and auditing, 8(32), 119–138.
[17]    Davallou, M. (2016). Opacity, financial information synchronicity and stock crash risk. Management accounting, 9(31), 34–49.
[18]    Foroughi, D., & Sakiani, A. (2018). The effect of management ability on the risk of falling stock prices. Financial accounting and audit research, 10(40), 47–68.
[19]    Fendersky, A., & Safari Graili, M. (2018). The effectiveness of internal controls and the risk of falling stock prices. Financial accounting and auditing, 10(38), 169–186.
[20]    Asadi, G., & Kazemi, K. (2018). Investigating the relationship between the risk of falling stock prices using the negative skewness of stock returns and dividend policy in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Scientific journal (ministry of science), 8(22), 1–20.
[21]    Shemshad, A., & Imeni, M. (2022). Cash holding, firm value and performance under financial constraint: a case study of the Iranian Capital Market. Innovation management and operational strategies, 2(4), 434–446. DOI:10.22105/imos.2021.314356.1184
[22]    Akhgar, M. O., Amini, P., & Moradi, A. (2021). Investigating the effect of environmental performance on the risk of stock price fall with an emphasis on political connections in Tehran Stock Exchange. Accounting, faculty of humanities and social sciences, 13(2), 101–120.
[23]    Banabi Ghadim, R., & Rahmani Fard, S. (2021). The effect of agency problems on the relationship between the short-term time horizon of institutional investors and the risk of falling stock prices. Financial management perspective scientific quarterly, 11(34), 117–144.
[24]    Chen, X., Ye, Z., Zhou, Z., & Zhang, F. (2017). Ceo duality and stock price crash risk: evidence from China. Transformations in business & economics, 16. https://web.s.ebscohost.com/
[25]    Wang, Q., Li, X., & Liu, Q. (2021). Empirical research of accounting conservatism, corporate governance and stock price collapse risk based on panel data model. Connection science, 33(4), 995–1010.
[26]    Shin, Y. Z., & Jeon, K. (2021). Transparency of accruals quality and stock crash risk. Academy of accounting and financial studies journal, 25(6), 1–12.
[27]    Dareyaei, A., & Imeni, M. (2023). Financial reporting readability and the cost of capital: emphasizing the moderating role of financial reporting quality. Financial accounting knowledge, 10(1), 133–161. DOI:10.30479/jfak.2022.16552.2949
[28]    Waez, S. A., Anwari, I., & Benafi, M. (2016). The effect of ownership structure on the relationship between transactions with related parties and investment efficiency. Financial accounting, 8(31), 101–132.
[29]    Imeni, M., & Daryaei, A. A. (2021). Audit fees: a further evidence of the role of financial and operating liability leverage. Accounting and auditing review, 27(4), 495–522. DOI:10.22059/acctgrev.2021.80471
[30]    Assadi, G. H., & Kazemi, K. (2018). The relationship between dividend payments and stock price cash risk in the companies listed on the Tehran stock exchange. Financial management perspective, 8(22), 9–28.