منشور اخلاقی توافقی است بر روی استانداردهای اصول اخلاقی مورد انتظار برای همه طرف‌های درگیر در فرآیند انتشار از جمله نویسنده، سردبیران مجله، داوران همتا و ناشر. (بیانیه‌های اخلاقی زیر بر اساس دستورالعمل بهترین عملکرد COPE برای سردبیران مجله است).

وظایف دبیران 

 •   تصمیم مربوط به انتشار،
 •   رفتاری جوانمردانه،
 •   محرمانه بودن،
 •   افشا و تضاد منافع،
 •   مشارکت و همکاری در تحقیقات.

وظایف داوران 

 • مشارکت در تصمیم هیات تحریریه،
 • داوری به موقع،
 • محرمانه بودن،
 • رعایت استانداردهای عادلانه،
 • تصدیق منبع،
 • افشا و تضاد منافع.

وظایف نویسندگان

 • استانداردهای گزارش دهی،
 • دسترسی و نگهداری داده ها،
 • اصالت و سرقت ادبی،
 • انتشار چندگانه، اضافی یا همزمان،
 • تصدیق منابع،
 • تألیف مقاله،
 • خطرات و موضوعات انسانی یا حیوانی،
 • افشا و تضاد منافع،
 • اشتباهات اساسی در آثار منتشر شده.

نویسندگان تحقیقات مطالعاتی باید گزارش دقیقی از کار انجام شده و همچنین توضیحی مفصل در مورد اهمیت آن ارائه دهند. داده‌های اساسی باید به طور دقیق در مقاله نشان داده شود. یک مقاله باید حاوی جزئیات و ارجاعات کافی باشد تا به دیگران اجازه تکرار کار را بدهد. اظهارات متقلبانه یا آگاهانه نادرست رفتار غیراخلاقی است و غیرقابل قبول است. از نویسندگان خواسته می شود که داده های خام در ارتباط با مقاله را برای بررسی ویراستاری ارائه دهند. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که اصالت را رعایت کرده‌اند و اگر از آثار و/یا کلمات دیگران استفاده کرده‌اند، به درستی استناد یا نقل شده است. نویسندگان نباید دست نوشته‌هایی را که اساساً یک تحقیق را توصیف می‌کنند در بیش از یک مجله یا انتشار اولیه منتشر کنند. ارسال یک دست نوشته به بیش از یک مجله به طور همزمان به منزله رفتار انتشار غیراخلاقی و غیرقابل قبول است. همیشه باید به درستی از کار دیگران قدردانی کرد. نویسندگان باید به سندهایی که در تعیین ماهیت کار گزارش شده تأثیرگذار بوده اند استناد کنند. نویسندگی باید محدود به کسانی باشد که سهم قابل توجهی در مفهوم، طراحی، اجرا، یا تفسیر مطالعه گزارش شده داشته‌اند. همه کسانی که مشارکت قابل توجهی داشته‌اند باید به عنوان نویسندگان مشترک ذکر شوند. چنانچه افرادی در برخی جنبه‌های اساسی پروژه تحقیقاتی شرکت کرده‌اند، باید به‌عنوان مشارکت‌کنندگان معرفی و یا فهرست شوند. نویسنده مسئول باید اطمینان حاصل کند که همه نویسندگان به درستی انتخاب شده‌اند و هیچ نویسنده نامناسبی در مقاله آورده نشده است و همه نویسندگان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و تایید و با ارسال آن موافقت کرده‌اند. همه نویسندگان باید در دست نوشته خود هرگونه تضاد منافع مالی یا اساسی دیگر را که ممکن است بر نتایج یا تفسیر دست نوشته آن‌ها تأثیر بگذارد، افشا کنند. تمام منابع حمایت مالی برای پروژه باید افشا شود. هنگامی که نویسنده متوجه خطا یا نادرستی قابل توجهی در اثر منتشر شده خود می‌شود، موظف است که به سرعت به سردبیر یا ناشر مجله اطلاع دهد و با سردبیر برای پس گرفتن یا تصحیح مقاله همکاری کند.

وظایف ناشر
ما متعهد هستیم که تبلیغات، چاپ مجدد یا سایر درآمدهای تجاری تأثیری بر تصمیمات تخصصی دبیران و هیات تحریریه نخواهد داشت. علاوه بر این، در مواردی که برای هیات تحریریه نشریه مفید باشد، با مجلات و/یا ناشران دیگر در ارتباط خواهیم بود. در نهایت، ما در حال همکاری نزدیک با سایر ناشران و انجمن‌های صنعتی هستیم تا استانداردهایی را برای بهترین شیوه ها در مورد مسائل اخلاقی، خطاها و بازپس‌گیری‌ها تعیین کنیم و در صورت لزوم آماده ارائه بازبینی قانونی و مشاوره تخصصی هستیم.