هدف نشریه سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری با درنظر گرفتن کیفیت بررسی می‌باشد. نشریه دارای داوری دو سویه کاملاً محرمانه است؛ داوران ممکن است اعضای هیئت تحریریه یا داوران خارجی باشند. انتخاب داوران بستگی به سطح در دسترس بودن آن‌ها و موضوع مقاله دارد.  قبل از آغاز فرآیند داوری، دبیران مجله از نرم افزار مشابهت یاب (سمیم نور)  جهت بررسی سرقت ادبی استفاده می‌کنند. نمره تشابه متن کمتر  از 20% توسط نشریه قابل قبول می‌باشد. مدت زمان بررسی هر مقاله (اعلام به نویسنده یا شروع فرآیند بررسی) حداکثر 7 روز است و فرآیند بررسی توسط حداقل 2 داور  انجام می شود. قابل ذکر است مدت زمان تعیین شده برای فرآیند داوری حدود 1 تا 3 ماه می‌باشد.

نتایج بررسی مقاله شامل یکی از موارد زیر می‌باشد:

  • در صورتی که همه داوران توصیه کنند که نسخه خطی پذیرفته شود، مقاله پذیرفته می‌شود.
  • در صورتی که بیش از نیمی از داوران رد مقاله را توصیه کنند، مقاله رد خواهد شد.
  • در سایر موارد، نظرات داوران برای اصلاح نسخه خطی به نویسنده مسئول بازگردانده می‌شود.

در نمودار زیر فرآیند داوری مقاله تصویر شده است: