نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصادوحسابداری، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

بخش خدمات و صنعت و معدن نقش کلیدی در اقتصاد هر کشور ایفا کرده و تامین اعتبار این بخش‌ها می‌تواند تاثیرات موثری بر سطح ارزش افزوده و اشتغال داشته باشد. از آن‌جایی که تامین اعتبار در ایران اغلب از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد و بانک سپه نیز یکی از بزرگ‌ترین بانک های کشور است، بدین منظور، در این تحقیق، با استفاده از داده‌های اردبیل در دوره زمانی 1401-1365، تاثیر اعتبارت اعطایی بانک سپه بر سطح اشتغال در بخش خدمات و صنعت و معدن مطالعه شده است. براساس نتایج معادلات برآوردی، اعتبارات اعطایی بانک سپه بر بخش خدمات و بخش صنعت و معدن در اردبیل تاثیر مثبت و معنادار بر سطح اشتغال در این بخش ها دارد. به‌طوری‌که در بلندمدت و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد افزایش در اعتبارات اعطایی بانک سپه به بخش خدمات و بخش صنعت و معدن، سطح اشتغال در این بخش‌ها را به ترتیب 09/0 و 05/0 درصد افزایش داده است. همچنین براساس نتایج حاصل شده، سایر متغیرهای مدل همانند موجودی سرمایه فیزیکی شهرستان و سطح سرمایه انسانی نیز تاثیر مثبت و معنادار بر سطح اشتغال در بخش‌های مذکور داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Sepah Bank's Facilities on the Employment of Service, Industry and Mining Sectors

نویسندگان [English]

  • Siamak ShokouhiFard 1
  • Farzad Rahimzadeh 2
  • Hatef Hazeri Niri 3

1 Young Researchers and Elite Club, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economic and Accounting, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The service and industry and mining sectors have played a key role in the economy of each country and the financing of these sectors can have an effective impact on the level of value added and employment. Since the financing of credit in Iran is often carried out through the banking system and Bank Sepah is also one of the largest banks in the country, for this purpose, in this study, using the data of Ardabil city during the period of 1365- 1401, the effect of Bank Sepah's credit granting on the level of employment in the service sector, industry and mining area of the city has been studied. Based on the results of the estimated equations, the granting of bank credits to the service sector and industry and mining sector in Ardebil has a positive and significant effect on the level of employment in these sectors. In the long run, assuming that other factors are stable, a one percent increases in Bank Sepah's granting credits to the services sector and the industrial and mining sector, employment levels in these sectors increased by 0.09% and 0.05%, respectively. Also, based on the results, other variables such as the physical capital of the city and the level of human capital of the city have a positive and significant effect on the level of employment in the above mentioned areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Sector
  • Industry and Mining Sector
  • Employment
  • Johansen-Juselius Cointegration Test
  • Ardabil