نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

امروزهETFها یا صندوق‌‎های قابل معامله در بورس به دلیل کارمزد کم، و مالیات‎‌های بالقوه، کارایی و ویژگی مشابه سهام بسیار جذاب هستند و همچنین به دلیل معامله آسان در ساعات معاملاتی و توانایی آن‌‎ها در ارائه راه‌حل‎‌های خلاقانه برای سرمایه‌‎گذاران جذاب هستند. با این دیدگاه رشد صندوق‎‌های قابل معامله در بورس تهران از سال 1392 تا به اکنون افزایش یافته است. از آنجایی که مبنای تشکیل این صندوق‌‎ها از جهت سرمایه‌گذاری بایستی علمی باشد، این مقاله به تحلیل صندوق‎ پالایشی با در نظر گرفتن داد‎ه‌‎های قیمتی و بازدهی این صندوق و دارایی‎‌های موجود در آن با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون پرداخته تا تفکر تبدیل شدن و مدیریت آن به صندوق بخشی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که صندوق‎ پالایشی از کارایی قیمت‎‌گذاری و تنوع بخشی برخوردار نبوده و درصد سرمایه‌‎گذاری در دارایی‌‎های این صندوق با در نظر گرفتن مدل شارپ بیانگر بهینه نبودن پرتفوی این صندوق در زمان تاسیس بوده است. نتایج همچنین نشان داد که در صورت بخشی کردن این صندوق لازم است ضریب همبستگی بین صنعتی که صندوق از آن تشکیل شده با شاخص کل در نظر گرفته شود و متوازن‌‎سازی مجدد صندوق با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Refinement Fund's Portfolio from Start-up to SectorFund; Comparison of Theory with Practice

نویسندگان [English]

  • Meysam Kaviani
  • Mohammad Salar Aghaee

Department of Management and Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Today, Exchange-Traded Funds (ETFs) are very attractive due to their low fees, potential tax efficiency, stock-like characteristics, ease of trading during trading hours, and ability to provide creative solutions for investors. As the result, growth of tradable funds in Tehran the Stock Exchange has increased since Since 2012. the basis of the formation of these funds from must an investment perspective be scientific, this article analyzes the refinement fund by considering the price and yield data of this fund and the assets in it using analysis. correlation and regression a the results showed that the Refinement fund did not have pricing and diversification efficiency and the percentage of investment in the assets of this fund, considering the Sharpe model, indicated that the fund's portfolio was not optimal at the time of establishment. The results also showed that, in the case of segmenting this fund, it is necessary to consider the correlation coefficient between the industry of which the fund is made up and the total index, and it is necessary to rebalance the fund with the aim of reducing risk and increasing efficiency. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refinement fund
  • Sector fund
  • Theory
[1]   Kaviani, M., Fakhrhosseini, S. F. (2023). Analyzing the efficiency of pricing in government exchange-traded funds (ETFs) in Tehran Stock Exchange. Journal of financial economics. (In Persian). https://fej.ctb.iau.ir/article_705097.html
[2]   Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection, the journal of finance. The journal of finance, 1, 71–91.
[3]   Lee, T. K., & Sohn, S. Y. (2023). Alpha-factor integrated risk parity portfolio strategy in global equity fund of funds. International review of financial analysis, 88, 102654. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521923001709
[4]   Hatemi-J, A., & El-Khatib, Y. (2015). Portfolio selection: An alternative approach. Economics letters, 135, 141–143.
[5] Adeli, O. A. (2016). An Appraisal of Rating of Mutual Funds Performance in Iran. Financial economics, 10(36), 87–104. (In Persian). https://ecj.ctb.iau.ir/article_531326.html
[6]  Qu, B. Y., & Suganthan, P. N. (2011). Constrained multi-objective optimization algorithm with an ensemble of constraint handling methods. Engineering optimization, 43(4), 403–416.
[7]                         Zanjirdar, M. (2020). Overview of portfolio optimization models. Advances in mathematical finance and applications, 5(4), 419–435.
[8] Chen, L.-H., & Huang, L. (2009). Portfolio optimization of equity mutual funds with fuzzy return rates and risks. Expert systems with applications, 36(2), 3720–3727.
[9] Almudhaf, F., & Alhashel, B. (2020). Pricing efficiency of Saudi exchange traded funds (ETFs). Journal of islamic accounting and business research, 11(3), 793–809. DOI:10.1108/JIABR-06-2017-0082