نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گزوه حسابدری ،دانشگاه غیر انتفاعی ،پرندک ،ایران

چکیده

هدف پژوهش: بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک و کیفیت سازمانی بانک بر ثبات مالی بانک‌ها است.

روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است (60 بانک - سال).

یافته های پژوهش: نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک بر میزان ثبات مالی بانک‌ تاثیر مثبت و مستقیمی می‌گذارد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت سازمانی بانک بر میزان ثبات مالی بانک‌ تاثیر مثبت و مستقیمی می‌گذارد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در سال‌هایی که بانک‌ها دارای بدهی سنگین بوده‌اند و عهد و پیمان‌های مالی خود را نقض می‌کردند، مدیران این بانک‌ها با استفاده از تکنیک‌های مدیریتی نوین دست به اقدامات مدیریت سود زده و طلبکاران را متقاعد کرده و یک تصویر خوب مالی از بانک را به نمایش می‌گذاشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of accepted internal and organizational audit committee structures on the financial stability of banks in the Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • mohamad mohamadi

استاد یار حسابداری ،گروه حسابداری ،دانشگاه غیر انتفاعی ،پرندک

چکیده [English]

In service organizations such as banks, transportation industry, medical services, insurance, hotels, etc., the appropriate and predicted structure of profitability is more sensitive. Because the customer is considered a part of the service provided in the process of providing services, the solutions should be taken towards the personalization of these services for each customer and a sense of confidence should be created for the customer in relation to the profitability of these organizations. Part of the ownership of banks and financial institutions is in the hands of major shareholders, government organizations, banks (especially investment banks). In the years when banks had heavy debt and violated their financial covenants, the managers of these banks used new management techniques to take profit management measures and convince creditors and display a good financial image of the bank. Decreasing the organizational quality of banks; As a result of high liquidity growth and one of the ways out of the capital market from the financial crisis created by banks; increasing the audit quality of internal audit committees; And the use of the earned profit is to expand the granting of loans to production and service units. Many banks that were close to the border of bankruptcy, it was difficult to fulfill their financial obligations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The structure of the bank'
  • s internal audit committee, the bank'
  • s financial stability, organizational quality and data panel