نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد ، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

2 دانش آموخته مدیریت بازرگانی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

امروزه برخی از محققان معتقدند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش ورود گردشگران می‌شود. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگری در اقتصاد ایران در دوره زمانی سه ماهه اول 1390 تا سه ماهه چهارم 1400 تبیین گردید . در اغلب تحقیقات گذشته از انحراف معیار میانگین متحرک لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری جهت محاسبه نوسانات نرخ ارز استفاده شده است اما در این تحقیق معیار جدیدی برای ارزیابی نوسانات نرخ ارز منظور گردید. روش تحقیق مورد استفاده مبتنی بر نظریه هم انباشتگی، جمله تصحیح خطای معیار نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون توزیع شده با تاخیر ( ARDL ) برای هم انباشتگی می باشد . نتایج نشان داد : الف ) علاوه بر جاذبه‌های بازدید از کشورها، همان طور که انتظار می‌رود نسبت تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت‌های نسبی، تاثیر مثبت و معناداری بر جریان گردشگری دارد. ب ) ضریب قیمت‌های نسبی در بیشتر موارد منفی و معنادار است به این معنی که سطح قیمت نسبی بین کشور مبدا و مقصد اثر مهم و منفی دارد ج ) نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگری و ورود گردشگران تاثیر زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows

نویسندگان [English]

  • mostafa heidari haratemeh 1
  • Behnam ebrahimi 2

1 Associate Professor of the Department of Economics, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran

2 Graduated in Business Administration, Naraq Branch, Islamic Azad University, Naraq, Iran Behnam.ebrahimi@yahoo.com

چکیده [English]

Today, some scholars believe that exchange rate Volatility may reduce the arrival of tourists . Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of exchange rate Volatility on the tourism flow in the Iranian economy during the period from the first quarter of 2000 to the fourth quarter of 2020 . In most of the past surveys, the standard deviation of the moving average of the exchange rate logarithm has been used as a criterion for calculating exchange rate Volatility, but in this research, a new criterion was used to assess exchange rate Volatility.The research method used is based on the cointegration theory, including the correction of the error of the exchange rate Volatility criteria using the ARDL econometric model for cointegration . The results showed : a ) In addition to the attractions of visiting countries as expected, the ratio of GDP per capita to relative proportions has a positive and significant impact on the flow of tourism b ) Relative prices in most cases are negative and meaningful, meaning that the relative price level between the country of origin and destination has a significant and negative effect c) The exchange rate Volatility affect the flow of tourism and the arrival of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Volatility
  • Tourism
  • Iran Economy
  • ARDL
  • Error Correction