نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شناسایی و کمی سازی اثرات سرریزدر بازارهای مالی یکی از مباحث مهم علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز در بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی در بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحریم های اقتصادی گوناگون از سوی کشورهای غربی حال سوال این است که در شرایط متفاوت تحریم های اقتصادی اثرات سرریز به بازارها چگونه است لذا در پاسخ به سوال فوق این پژوهش به بررسی و سنجش اثر سرریز بازده دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی می پردازد. بدین منظور داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام ، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387الی 11/10/1401با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریزبازده، دوره های پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره تحریمی شدید(دوره های دوم و چهارم پژوهش) و دو دوره تحریمی غیر شدید(دوره های اول و سوم پژوهش) دسته بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز بازده در بازارها است که با گردش سرمایه ها در بازارهای مختلف موجبات بی ثباتی و بی نظمی در بازارها را فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating And Analyzing Economic Sanction Role’s in Return Spillover to Stock, Currency and Gold coin Markets

نویسنده [English]

  • mohammadbagher mohammadinejad

Shahid Beheshti

چکیده [English]

Identification and quantification of spillover effect in financial market is one of the most important topics of financial knowledge. by knowing the spillover channel and measuring spillover effect in financial market could help us to prevent disorder and disruption in markets and by settling stable situation in markets will provide economic growth and welfare. At present situation of country and separate economic sanction from western countries now this question arises how is spillover effect at different situation of economic sanction? So, to answer this question this paper investigates spillover effect at different economic sanction periods. In this order we collect daily data of sock, currency and gold coin markets for the periods of 2009 to 2021 by applying the VARMA-AGARCH model for analyzing and surveying. For more precise survey of sanction role in return spillover we divided research periods into 4 sub periods included 2 periods of harsh sanction and 2 periods of no harsh sanction. Result present direct and positive relation between intensity of sanction and return spillover effect in markets that causes unstable and disorder in markets by capital shifts in different markets. so we conclude that sanction has very important role in return spillover for different periods of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Sanction
  • return spillover
  • Currency market
  • gold coin market