مدیر مسئول


سید مهدی حسینی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
قائم مقام مدیرعامل بانک سپه

  • hosseinigmail.com

مدیر فنی


جواد پورقاسم دانشجوی دکتری، گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

شبکه‌های توزیع شده کامپیوتری